~ Thank You For Your Support And Interest ~
~ Cảm ơn Quí Vị đã ủng hộ và quan tâm ! ~


~ This Website Is A Special Tribute To The Beautiful And Spiritual World Of The Buddha Religeon ~
~ Website này, đặc biệt giới thiệu về một Thế giới tinh thần cao cả và nền Văn Hóa của Phật giáo Nguyên Thủy ~


~ AUDIO BOOK PART I DISCS FOR "BUDDHA" CHAPTERS ~
~ Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" ~

- Below are links to discs containing beautiful sermens by Jeffrey Hung Lam - Click on the link for a web page for that particular disc -
- On each web page for that disc - There will be links to play that particular chapter for the disc on that web page for it -
- Please follow the on-screen instructions for each web page when browsing for each disc to play on the web page for it -


- Dưới đây là phần đọc truyện dài "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NH ẬT NGUYỆT",(Sư Giới MINH Đ ỨC TRI ỀU T ÂM ẢNH) -
- Xin quí vị Click vào hàng chữ xanh để nghe từng chương của bộ truyện dài (nhiều tập) -
- Trên mỗi hàng chữ xanh có đánh số để quí vị có thể trình tự theo dõi -


~ PLEASE CHOOSE A LINK BELOW FOR A PARTICULAR PART I AUDIOBOOK DISC TO BROWSE ~
~ XINCHỌN NHỮNG LINK DƯỚI ĐÂY,THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÍ VỊ ~

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC ONE
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần1

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC TWO
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần2

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC THREE
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần3

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC FOUR
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần4

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC FIVE
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần5

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC SIX
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần6

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC SEVEN
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần7

Audio Book "BUDDHA" Part I Chapters Page For DISC EIGHT
Truyện dài : "MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT" Quyển1,Phần8


~ AUDIO BOOK PART II DISCS FOR "BUDDHA" CHAPTERS ~
~ BUDDHA ABHIDHAMMA(VI DIỆU PHÁP) A TỲ ĐÀM MIẾN ĐIỆN BY DR.MEHM TIN MON DỊCH GIẢ : SƯ GIÁC NGUYÊN ~


~ PLEASE CHOOSE A LINK BELOW FOR A PARTICULAR PART II AUDIOBOOK DISC TO BROWSE ~
~ XINCHỌN NHỮNG LINK DƯỚI ĐÂY,THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÍ VỊ ~

Audio Book "BUDDHA" Part II Chapters Page
BUDDHA ABHIDHAMMA(VI DIỆU PHÁP) A TỲ ĐÀM MIẾN ĐIỆN BY DR.MEHM TIN MON DỊCH GIẢ : SƯ GIÁC NGUYÊN


~ AUDIO BOOK PART III DISCS FOR "BUDDHA" CHAPTERS ~
~ "Cuộc đời bà VISAKHA" (Nguyệt Trang Đài) Soạn giả: Nguyễn Điều ~


~ PLEASE CHOOSE A LINK BELOW FOR A PARTICULAR PART III AUDIOBOOK DISC TO BROWSE ~
~ XINCHỌN NHỮNG LINK DƯỚI ĐÂY,THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÍ VỊ ~

Audio Book "BUDDHA" Part III Chapters Page
"Cuộc đời bà VISAKHA" (Nguyệt Trang Đài) Soạn giả: Nguyễn Điều


~ AUDIO BOOK PART IV DISCS FOR "BUDDHA" CHAPTERS ~
~ Tích truyện Pháp Cú / Thiền viện Viên Chiếu ~


~ PLEASE CHOOSE A LINK BELOW FOR A PARTICULAR PART IV AUDIOBOOK DISC TO BROWSE ~
~ XINCHỌN NHỮNG LINK DƯỚI ĐÂY,THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÍ VỊ ~

Audio Book "BUDDHA" Part IV Chapters Page For DISC ONE
Tích truyện Pháp Cú / Thiền viện Viên Chiếu Quyển4,Phần1

Audio Book "BUDDHA" Part IV Chapters Page For DISC TWO
Tích truyện Pháp Cú / Thiền viện Viên Chiếu Quyển4,Phần2


HTML File "AudioBook/Index.htm" - Developed By Chris Collura (Sky-Chaser.com)